Zápis do 1. ročníku základní školy

Informujeme všechny rodiče předškoláků, že zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 se bude konat v prostorách školy dne

9. 4. 2024 od 10:00 – 18:00 hodin

U zápisu zákonný zástupce předloží svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte.

Zákonný zástupce může v den stanoveného zápisu písemně požádat o odklad školní docházky, k písemné žádosti však musí v den zápisu přiložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Obecně závazná vyhláška

číslo 5/2017 kterou se stanoví školské obvody spádových základních a mateřských škol zřízených statutárním městem Karviná
Schváleno: 21.03.2017
Účinnost: 05.04.2017
Zpracovatel: Odbor organizační

Zastupitelstvo města Karviné na svém zasedání dne 21. 03. 2017 vydalo v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k uplatnění ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Stanovení školských obvodů základních škol

Školský obvod tvoří pro Základní školu a Mateřskou školu Školská, Karviná, příspěvková organizace následující ulice:
 • Bažantnice,
 • Boční,
 • Božkova,
 • Ciolkovského,
 • Jabloňová,
 • Kosmonautů,
 • Kubiszova,
 • Mezi Zahradami,
 • Na Parcelách,
 • Na Stráni,
 • Na Výsluní,
 • Nová,
 • Okrajová,
 • Ořechová,
 • Pionýrů,
 • Pokrok,
 • Polská,
 • Rajecká,
 • Rošického,
 • Samoty,
 • Slepá,
 • Slunečnicová,
 • Šeříková,
 • Školská,
 • tř. 17. listopadu,
 • U Farmy,
 • U Hřiště,
 • U Mateřské školy,
 • U Státní hranice,
 • V Aleji,
 • Višňová,
 • Vrbová,
 • V Zákoutí,
 • Za Splavem,
 • Zelená.

Stáhněte si přílohu:

Poradenské pracoviště

Úkolem poradenského pracoviště je poskytování služeb a zejmena pak prevence Vašich dětí.

Poradenské služby

jsou poskytovány ve škole jsou v souladu s Vyhláškou MŠMT 72/2005 Sb a jsou zajišťovány :

 • školním speciálním pedagogem
 • výchovným poradcem
 • školním metodikem prevence sociálně- patologických jevů

Činnost pracoviště probíhá v těsné spolupráci s vedením školy, jednotlivými vyučujícími a zákonnými zástupci žáků.
Všichni členové týmu úzce spolupracují a jejich činnosti se prolínají.

Dětem se specifickými vývojovými poruchami učení (SVPU) a chování (SVPCH) nebo nadaným dětem se v úzké spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP), Speciálně- pedagogickým centrem (SPC) a jinými odborníky věnuje Mgr. Marika Šedivá.

Jak postupovat při podezření na SVPU nebo SVPCH:

 • zákonný zástupce upozorní pedagoga ( nebo naopak) na obtíže dítěte
 • po domluvě se zákonným zástupcem podepíše rodič souhlas o vyšetření svého dítěte naí PPP (SPC apod.)
 • PPP dítě objedná
 • rodič s dítětem se zúčastní speciálního vyšetření,. PPP odešle zápis z vyšetření zákonným zástupcům
 • chce-li rodič, aby na základě vyšetření byl brán ohled na případně zjištěné SVPU nebo SVPCH, poskytne zprávu z vyšetření škole
 • vedení dokumentace žáka se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • na písemně nepodložené SVPU nebo SVPCH nebude brán u žáka zřetel
 • je-li žák na základě vyšetření integrován v kmenové třídě, vypracují pedagogové individuální vzdělávací program (IVP), který je schválen a podepsán všemi zúčastněnými stranami (pedagog, dítě, PPP, zákonný zástupce). „IVP reaguje na výsledky vyšetření, obsahuje úpravy učební látky a postupů a popisuje kroky vedoucí ke kompenzaci jednotlivých obtíží.“ (O.Zelinková, 2001)

Jaké SVPU jsou zaznamenány v populaci

 • dyslexie – specifická nebo vývojová porucha čtení
 • dysgrafie – specifická porucha psaní
 • dysortografie – specifická porucha pravopisu
 • dyskalkulie – specifická porucha matematických dovedností
 • dyspinxie – specifická porucha kreslení
 • dyspraxie – specifická porucha motoriky
 • dysmúzie – specifická porucha v oblasti hudby

Základní SVPCH

 • ADHD, ADD, ODD (poruchy pozornosti, hyperaktivity, opoziční chování)
 • Poruchy pozornosti
 • Impulzivita
 • Hyperaktivita
 • Hypoaktivita
 • Agresivita
 • Lhaní, záškoláctví, krádeže apod

Péče o nadané děti v oblasti nadání

Nadané děti reprezentují školu v soutěžích a olympiádách, nají dále možnosti rozvíjet své schopnosti v zájmových kroužcích, ve vyučování se učitelé snaží o poskytnutí přiměřených impulsů, složitějších úloh apod.

Oblasti nadání

 • všeobecná intelekt. schopnost
 • specifické akademické nadání
 • tvořivé a produktivní nadání
 • vůdcovské schopnosti
 • umělecké nadání
 • pohybové nadání, zručnost a jiné

Znaky nadání

 • nadprůměrná paměť a znalost
 • rychlost myšlení
 • přednost složitosti
 • záměrné a dlouhodobé soustředění
 • vnímání souvislosti tam, kde je většina žáků nevidí
 • sebeřízení
 • pružnost