Poslání poradenského pracoviště

Hlavní náplní ŠPP je:

  • pomáhat žákům ve zvládání učebních nároků školy s ohledem na jejich individuální možnosti;
  • řešit příčiny slabého prospěchu;
  • pomáhat uspokojovat pecifické výchovné a vzdělávací potřeby žáků;
  • pomáhat jim řešit jejich osobní a rodinné vztahové problémy.

ŠPP se zaměřuje především na volbu další vzdělávací cesty žáků a nabízí kariérní poradenství a asistenci při volbě škol. Nedílnou součástí ŠPP jsou i preventivní programy a práce se třídami a skupinami. ŠPP nepracuje pouze se žáky. Své poradenské služby nabízí také rodičům a jiným zákonným zástupcům žáků, stejně jako všem učitelům školy.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žákova zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí.

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci dozvědí v souvislosti s výkonem poradenské činnosti jsou důvěrná, ochraňovaná a je s nimi nakládáno v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.