Výchovný poradce

Výchovný poradce - Mgr. Radka Prokopová

(pracovna VP 2. patro - místnost č. 21)

Práce výchovného poradce:

 • profesní orientace žáků testování profesní orientace žáků v PPP, SPC pro zájemce a integrované žáky zajištění dostatečného počtu informačních materiálů o možnostech studia na středních školách, jejich zprostředkování žákům (brožury, nástěnka, web. stránky) spolupráce se zástupci jednotlivých SŠ , SOU, OU při prezentaci jejich škol, úřadem práce, konzultace s jednotlivými žáky, pomoc při výběru dalšího studia,informování zákonných zástupců žáků ( tř. schůzky, ind. konzultace) odborná pomoc tř. učitelům při zpracování výstupních hodnocení zajištění veškeré agendy spojené s podáváním přihlášek, odesílání přihlášek, přijímacím řízení, vyhodnocení úspěšnosti žáků školy v přijímacím řízení
 • ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávat a sledovat talentované a nadané žáky, zprostředkování jejich účasti na soutěžích a olympiádách, odborné a metodické vedení v soutěžích vyhodnocení účasti v soutěžích, rozbor výkonů a výsledků, odměňování úspěšných řešitelů vést portfólia ( úspěchy, soutěže aj. )metodická pomoc při vytváření individuálních plánů pro nadané děti
 • řeší problémy týkající se chování žáků, průběžně sleduje a hodnotí chování žáků během školní docházky, sleduje záškoláctví
 • řídí práci školní výchovné komise
 • individuální porady s rodiči - výukové a výchovné problémy žáků
 • koordinace přechodu žáků 5. tříd na 2. stupeň
 • navrhuje postupy řešení problémového chování žáků, v případě potřeby koordinuje spolupráci třídních učitelů s ostatními subjekty ŠPP
  organizování školních vzdělávacích a výchovných akcí
 • spolupracuje při vytváření preventivního programu školy zejména se školním metodikem prevence
  ve spolupráci s školním metodikem odhalovat a sledovat projevy sociálně patologických jevů a navrhovat opatření
  participace při tvorbě IVP (žáků se SPUCH a žáků v péči SPC)
 • vede si databázi a dokumentaci záznamů z jednání výchovné komise v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  vedení a průběžná aktualizace databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně-patologických jevů (orgány státní správy, střediska výchovné péče, PPP, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální péče, centra krizové intervence apod.) a koordinace spolupráce s těmito orgány (ve spolupráci s vedením školy, ŠSP a ŠMP)
 • vede písemné záznamy o obsahu své činnosti a realizovaných opatřeních
 • vede zápisy se schůzek ŠPP

Řešení rizikového chování ve škole

Při řešení problémů spojených s rizikovým chováním žáků na základních školách je velmi důležitá nejen součinnost rodičů a všech pracovníků školy, výchovného poradce, školního metodika prevence, či školního speciálního pedagoga, ale také dalších orgánů a institucí, kterých se tato problematika týká (orgánů sociálně-právní ochrany dětí – OSPOD, dětských a dorostových lékařů, středisek výchovné péče, pedagogicko-psychologických poraden, orgánů činných v trestním řízení, Policie ČR a dalších).

V případě, že se žák chová při vyučování způsobem, který znemožňuje nebo narušuje vzdělávání ostatních žáků, může škola přistoupit k opatření, které takovémuto chování zamezí.

Individuální výchovný program (IVýP) je forma spolupráce mezi školou, žákem a zákonným zástupcem, případně další zúčastněnou stranou, při řešení rizikového chování žáka. Spolupráce formou IVýp je pro všechny strany dobrovolná. Odmítnutí či odstoupení od spolupráce formou IVýP však škole nezabraňuje využít těch opatření, která odpovídají závažnosti rizikového chování žáka.

Cílem IVýP je odstranit rizikové chování žáka a předejít tak důsledkům z tohoto chování vycházejícím. IVýp nabízí prostor pro vzájemný dialog a možnost vyhledat a nastavit vhodnou podporu pro žáka/zákonného zástupce k získání potřebných kompetencí směřujících k odstranění rizikového chování.

Pokud ani přes veškerou podporu nedojde k odstranění rizikového chování žáka (a to z důvodu, že žák není schopen za dané podpory na svém chování pracovat či jedna/nebo více stran není schopna danou podporu v potřebné míře poskytovat), je rodina indikována pro spolupráci s další stranou, která má k řešení dané situace potřebné nástroje (odborné či právně vymahatelné).

Strukturovaný postup řešení rizikového chování žáka v rámci školy:

 1. Pohovor se žákem
 2. Jednání se žákem a zákonným zástupcem žáka
 3. Individuální výchovný program
 4. Postoupení případu další straně

Více informací na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/individualni-vychovny-plan

Konzultační hodiny:

kdykoliv po domluvě
telefonní spojení: 596 311 777
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (do předmětu výchovný poradce)