GDPR - Změna ochrany osobních údajů od 25. 5. 2018

Aktualizace dle současných platných legislativ proběhla: 2. 10. 2023

Správce osobních údajů:

Základní škola a Mateřská škola Školská,
Karviná, příspěvková organizace

sídlo: Školská 432, Karviná-Ráj, 73401

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

datová schránka: t44sgij

tel: 558 271 920

IČO: 48004545

Kontakty na pověřence:

Mgr. Lenka Blanárová, LL.M.

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

adresa: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

Informace o právech dle Nařízení.

Každý subjekt údajů má právo:

 1. na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení)
 2. na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů (čl. 16 Nařízení)
 3. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány (čl. 17 Nařízení)
 4. na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 Nařízení)
 5. na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení)
 6. na vznesení námitky je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro účely oprávněných zájmů správce (čl. 21 Nařízení)
 7. podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 Nařízení)
 8. na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (čl. 7 Nařízení)
 9. nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů platných od 25. 5. 2018

Dle Nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže svoji totožnost, následující práva.

1. Právo na přístup k osobním údajům

Dle čl. 15 Nařízení bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od správce osobních údajů:
a) potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
b) informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
c) v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Dle čl. 16 Nařízení bude mít subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude správce osobních údajů zpracovávat. Subjekt údajů má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm správce zpracovává, nejsou přesné. Oprava bude provedena bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

3. Právo na výmaz

Dle čl. 17 Nařízení bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud správce osobních údajů neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů, může kontaktovat správce osobních údajů nebo pověřence.

4. Právo na omezení zpracování

Dle čl. 18 Nařízení bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování.

5. Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle čl. 20 Nařízení bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat správce osobních údajů o předání těchto údajů jinému správci.

Pokud v souvislosti se smlouvou nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i Vámi určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebude možné Vaší žádosti vyhovět.

6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle čl. 21 Nařízení bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu správce osobních údajů.

V případě, že správce osobních údajů neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, správce osobních údajů zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

7. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě souhlasu ke zpracování osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení, máte právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to u správce osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv po 25. 5. 2018 odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to písemně u správce osobních údajů.

9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Správce osobních údajů uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

Právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné:

 1. pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují (např. přijímání žáků k základnímu vzdělání),
 2. pro splnění smlouvy mezi správcem a subjekty těchto osobních údajů (např. nájemní smlouva, darovací smlouva),
 3. pro ochranu práv a oprávněných zájmů správce, jako ochrana života a zdraví osob (např. provozování kamerových systémů městem).
 4. Případně jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektu údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.
 5. Ve výjimečných případech můžou být osobní údaje správcem zpracovány ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci

V rámci zajišťování svých činností provádí Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 1. Přijímání do 1. ročníku a dalších ročníků vzdělávání
 2. Zajištění předškolního a základního vzdělávání
 3. Zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků
 4. Vzdělávání programu Erasmus+
 5. Poskytování poradenských služeb ve školách
 6. Zajištění školního stravování
 7. Evidence čtenářů školní knihovny
 8. Výběrová řízení na zaměstnance
 9. Pracovněprávní a mzdová agenda
 1. Evidence uchazečů o zaměstnání
 2. Evidence úrazů
 3. Ochrana majetku a osob
 4. Prezentace správce oso
 5. Organizace zájezdů, exkurzí a sportovních kurzů
 6. Vydávání školních průkazů
 7. Projekty, žádosti o dotace
 8. Vedení účetnictví správce
 9. Smlouvy, objednávky služeb

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem.

Při zpracování osobních údajů správce nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Na správce osobních údajů a pověřence je možno se obracet za účelem uplatnění výše uvedených práv dle uvedených kontaktních údajů. Dle čl. 19 GDPR bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany správce osobních údajů v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.

Nařízení ke stažení zde:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en

Název přílohyFormátVelikost v kB
PDF icon 1.1 - školní matrika-ZŠ PDF 628
PDF icon 1.2 - školní matrika-MŠ PDF 629
PDF icon 2.1 - třídní kniha - listinná-ZŠ PDF 631
PDF icon 2.1.1 - třídní kniha - elektronická -ZŠ PDF 646
PDF icon 2.2 - třídní kniha - listinná-MŠ PDF 629
PDF icon 2.2.1 - třídní kniha - elektronická -MŠ PDF 631
PDF icon 2.3 - třídní kniha - listinná-ŠD.doc PDF 636
PDF icon 2.3 - třídní kniha - listinná-ŠD PDF 632
PDF icon 2.3.1 - třídní kniha - elektronická -ŠD PDF 632
PDF icon 3 - smlouvy PDF 631
PDF icon 4.1 - evidence speciálního pedagoga PDF 642
PDF icon 4.2 - evidence sociálního pedagoga PDF 653
PDF icon 5 - osobní spisy PDF 563
PDF icon 6 - pracovní úrazy PDF 536
PDF icon 7 - vzdělávání zaměstnanců PDF 530
PDF icon 8 - výběrová řízení PDF 510
PDF icon 9 - poskytování informací PDF 512
PDF icon 10 - stížnosti PDF 509
PDF icon 11 - opravné prostředky PDF 515
PDF icon 12 - organizování soutěží PDF 513
PDF icon 13 - evidence výchovného poradce PDF 636
PDF icon 14 - výchovná opatření PDF 637
PDF icon 15 - žádost o přijetí PDF 643
PDF icon 16 - rozhodnutí o přijetí PDF 642
PDF icon 17 - rozhodnutí o odkladu PDF 639
PDF icon 18 - rozhodnutí o dodatečném odkladu školní docházky PDF 642
PDF icon 19 - evidence úrazů dětí PDF 631
PDF icon 20 - záznamy o úrazech PDF 633
PDF icon 21 - sdělení o vzdělávání žáků v cizině PDF 645
PDF icon 22 - ochrana oznamovatelů PDF 632
PDF icon 23 - katalogový list žáka žáka PDF 636
PDF icon 23.1 - katalogový list žáka ZŠ - elektronický PDF 639
PDF icon 23.2 - katalogový list žáka MŠ - elektronický PDF 637
PDF icon 24 - doplňující údaje ve ŠM PDF 636
PDF icon 25 - používání el. spotřebičů PDF 629
PDF icon 26 - chemické pokusy PDF 612
PDF icon 27 - žádost o přijetí MŠ PDF 639
PDF icon 28 - rozhodnutí o přijetí MŠ PDF 656
PDF icon 29 - vedení docházky MŠ PDF 640
PDF icon 30 - stravování v MŠ PDF 632
PDF icon 31 - stravování v ZŠ PDF 637
PDF icon 32 - stravování externí klienti PDF 631
PDF icon 33 - seznámení se s předpisy PDF 628
PDF icon 34 - pedagogická diagnostika dítěte PDF 636
PDF icon 35 - osvobození od úplaty za vzdělávání PDF 634
PDF icon 36 - výjezd do zahraničí PDF 633
PDF icon 37 - uvolnění z vyučování PDF 628
PDF icon 38 - pokračování v základním vzdělávání PDF 626
PDF icon 39 - evidence prac. doby pedagog. pracovníka PDF 628
PDF icon 40 - evidence prac. doby neped. pracovníka PDF 642
PDF icon 41 - kniha návštěv PDF 616