Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 0

Zápis do MŠ pro školní rok 2022-2023 - přijetí

Č.j. ZŠŠ/ 629 /2022

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Školská, Karviná, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání byli přijati k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Školská, Karviná, příspěvková organizace uchazeči s tímto registračním číslem:

Registrační číslo       výsledek řízení                          Registrační číslo         výsledek řízení

001/2022                     přijat/a                                    009/2022                     přijat/a

002/2022                     přijat/a                                    010/2022                     přijat/a

003/2022                     přijat/a                                    011/2022                     přijat/a

004/2022                     přijat/a                                    012/2022                     přijat/a

005/2022                     přijat/a                                    013/2022                     přijat/a

006/2022                     přijat/a                                    014/2022                     přijat/a

 007/2022                     přijat/a                              

008/2022                     přijat/a  

           

                            

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 17. 05. 2022 na veřejně přístupném místě v budově školy a na webových stránkách školy ( http://zsskolska.eu ). Tímto dnem začíná běžet lhůta pro odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se  lze odvolat do 15 dnů ode dne jejího oznámení. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž správní činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Rozhodnutí o přijetí je možno vyzvednout na sekretariátě školy od 23. 05. 2022.

                                                                                                                                    Mgr. Iva Hefnerová

                                                              otisk razítka                                                       ředitelka školy

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 44

Vítání jara

Na školní zahradě, kam jsme pozvali rodiče prarodiče a samozřejmě naše děti, bylo znát, že se brzy dočkáme teplého počasí. S dětmi jsme se připravili na vítání jara a vynášení Moreny. Zpěvem a říkankami jsme vyhnali zimu. Zahradu jsme ozdobili velikonoční májkou a vrbičky ozdobili velikonočními kraslicemi. Rodiče nám s dětmi pomohli  dosadit bylinky do záhonků, vyhrabat staré listí, vyčistit a doplnit hmyzí hotel. Všichni jsme si zpříjemnili úterní odpoledne. Jaro, vítej!

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 103

Zápis do MŠ pro školní rok 2022-2023

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

  1. Termín zápisu je 3. květen 2022 v době od 8.00 - 12.00 a 12.30 - 16.00 hod.
  2. U zápisu zákonný zástupce předloží: svůj doklad totožnosti, rodný list dítěte, evidenční list ( potvrzení od lékaře)
  3. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
  4. U zápisu bude dítěti přiřazeno registrační číslo, pod kterým bude dítě vedeno pro daný zápis.
  5. Po ukončení přijímacího řízení  bude na webových stránkách školy a u vchodu do školy zveřejněn seznam přijatých dětí. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.
Pokud dítě nebude přijato budou rodiče písemně informovaní
Kapacita MŠ je 69 míst
Předpokládaný počet volných míst pro rok 2022-2023: 23 míst.

Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2022-2023

1. Dítě s povinným vzděláváním a trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu. (Dítě 5-ti leté, tedy v posledním ročníku mateřské školy před zahájením povinné školní docházky, to je dítě narozené do 31.8. 2017.) 10 bodů

2. Dítě, které před začátkem školního roku 2022-2023 dosáhne 4 let věku s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu (pořadí přijatých určeno podle věku k 31. 8. 2022 - starší dítě má přednost před mladším) 8 bodů

3. Dítě, které před začátkem školního roku 2022-2023 dosáhne 3 let věku s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu (pořadí přijatých určeno podle věku k 31.8. 2022 - starší dítě má přednost před mladším) 6 bodů

4. Dítě nastupující k 1. září a bez omezení délky docházky 1 bod

5. Dítě, jehož sourozenec se již v mateřské škole vzdělává 1 bod

6. Věk dítěte - 2 leté 1 bod

Tato kritéria jsou součástí Žádosti o přijetí do mateřské školy a platí pro zápis dětí dne 3. května 2022.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole zvolit Individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává sám doma, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Povinností zákonného zástupce je přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení o individuálním vzdělávání předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31.5. 2022.

Školský obvod mateřské školy na ulici Školská

ulice: Božkova, Ciolkovského, Kosmonautů, Pokrok, Rošického, Školská, tř. 17. listopadu, V Aleji, Za Splavem

Stáhněte si přílohu:

Název přílohyFormátVelikost v kB
PDF icon Žádost o přijetí 2022 PDF 843
PDF icon Evidenční list 2022 PDF 736
Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 141

Vítání jara

Milí rodiče, prarodiče.

I když počasí nám momentálně nepřeje, tak jaro je tady. Pojďme společně přivítat jaro na naši školní zahradu. Společně ji po zimním spánku upravíme, vysadíme na ni bylinky, ptáčkům vyčistíme budky, hmyzí domeček doplníme o nové přírodniny, rašící vrby ozdobíme kraslicemi, společně si zazpíváme a vyneseme Morenu.

Kdy -  no přece v úterý 12. dubna v 15.30 hod

Kde - na školní zahradě naší mateřské školy

Zvou děti a zaměstnanci školy

Stáhněte si přílohu:

Název přílohyFormátVelikost v kB
PDF icon Modernizace zahrady MŠ - Vítání jara PDF 46 kB
Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 204

Metoda dobrého startu

I v tomto školním roce se zabýváme Metodou dobrého startu, která je vhodnou přípravou dítěte pro vstup do základní školy. Slouží jako vstupní etapa pro výuku čtení a psaní. Metoda dobrého startu je syntézou cvičení a postupů zaměřených na percepčně-motorický rozvoj, rozvoj řeči a utvá­ření sociálních vztahů. Jednotícím prvkem každé lekce je písnička. si ji poslechnou na CD, které je součástí této metody. Poté si o ní povídáme, zpíváme, rytmizujeme, tancujeme a nakonec ji znázorňujeme předem připraveným grafickým vzorem. Metoda rozvíjí dítě v nejširším slova smyslu, má zásadní vliv na rozvoj grafomotoriky, na motivace k učení. Oblíbené jsou u dětí rýžové polštářky, pomocí kterých si procvičují rytmizaci dané písničky. S dětmi pracujeme pravidelně jednou týdně a zařazujeme takové aktivity, které rozvíjí společenský styk, vztahy mezi dětmi a vhodně působí na atmosféru kolektivu skupiny.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 220

Karneval

Středeční ráno bylo ve školce ránem karnevalovým. Barevným a veselým. Všechny děti se oblékly hned do kostýmů, ani paní učitelky se nedaly zahanbit. Všichni jsme si zatancovali, zasoutěžili, společně zazpívali. I když karneval ani tentokrát nebyl organizován tradičně ve velkém stylu, moc se nám líbil a odměny si odnesly děti zaslouženě domů.

Prohlédněte si naši malou videoprojekci.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 364

Poděkování

IMG 20211217 070604 1IMG 20211217 070859Jménem celého našeho kolektivu, chci poděkovat za krásná a milá přání od dětí z mateřské školky. Moc nám všem v této nelehké době udělaly radost .

Jana Múčková a RDG tým z Karvinské hornické nemocnice a.s.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 411

Vánoční přerušení provozu školky

Rada města Karviné na své schůzi konané dne 1. 12. 2021 usnesením č. 2824 schválila přerušení provozu mateřských škol v období vánočních prázdnin roku 2021 v termínu od 27. 12. do 31. 12. 2021.

V době přerušení provozu mateřských škol bude provoz pro případné zájemce předškolního vzdělávání zajišťovat mateřská škola Základní školy a Mateřské školy Prameny, Karviná, příspěvkové organizace, na adrese Dačického 588/1, v Karviné-Ráji.

Kontakt na MŠ Dačického 596 311 190,  informace o provozu 27. – 31. 12. 2021 poskytne  vedoucí učitelka Bc. Martina Zahatlanová.

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy
Zobrazení: 467

Mikuláš ve školce

Mikuláše a čertíka chtěly děti přivítat slavnostně. Proto už ráno přišly oblečené do kostýmů. Ráno jsme společně procvičovali písničky a říkanky, které děti předvedly očekávaným hostům. Pan Mikuláš s neposedným kamarádem se zastavili v každé třídě, rozdali dětem na památku medaile a dáreček. Čertovským tančením jsme zakončili pondělní dopoledne.