Poradenské pracoviště

Úkolem poradenského pracoviště je poskytování služeb a zejmena pak prevence Vašich dětí.

Poradenské služby

jsou poskytovány ve škole jsou v souladu s Vyhláškou MŠMT 72/2005 Sb a jsou zajišťovány :

 • školním speciálním pedagogem
 • výchovným poradcem
 • školním metodikem prevence sociálně- patologických jevů

Činnost pracoviště probíhá v těsné spolupráci s vedením školy, jednotlivými vyučujícími a zákonnými zástupci žáků.
Všichni členové týmu úzce spolupracují a jejich činnosti se prolínají.

Dětem se specifickými vývojovými poruchami učení (SVPU) a chování (SVPCH) nebo nadaným dětem se v úzké spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP), Speciálně- pedagogickým centrem (SPC) a jinými odborníky věnuje Mgr. Marika Šedivá.

Jak postupovat při podezření na SVPU nebo SVPCH:

 • zákonný zástupce upozorní pedagoga ( nebo naopak) na obtíže dítěte
 • po domluvě se zákonným zástupcem podepíše rodič souhlas o vyšetření svého dítěte naí PPP (SPC apod.)
 • PPP dítě objedná
 • rodič s dítětem se zúčastní speciálního vyšetření,. PPP odešle zápis z vyšetření zákonným zástupcům
 • chce-li rodič, aby na základě vyšetření byl brán ohled na případně zjištěné SVPU nebo SVPCH, poskytne zprávu z vyšetření škole
 • vedení dokumentace žáka se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • na písemně nepodložené SVPU nebo SVPCH nebude brán u žáka zřetel
 • je-li žák na základě vyšetření integrován v kmenové třídě, vypracují pedagogové individuální vzdělávací program (IVP), který je schválen a podepsán všemi zúčastněnými stranami (pedagog, dítě, PPP, zákonný zástupce). „IVP reaguje na výsledky vyšetření, obsahuje úpravy učební látky a postupů a popisuje kroky vedoucí ke kompenzaci jednotlivých obtíží.“ (O.Zelinková, 2001)

Jaké SVPU jsou zaznamenány v populaci

 • dyslexie – specifická nebo vývojová porucha čtení
 • dysgrafie – specifická porucha psaní
 • dysortografie – specifická porucha pravopisu
 • dyskalkulie – specifická porucha matematických dovedností
 • dyspinxie – specifická porucha kreslení
 • dyspraxie – specifická porucha motoriky
 • dysmúzie – specifická porucha v oblasti hudby

Základní SVPCH

 • ADHD, ADD, ODD (poruchy pozornosti, hyperaktivity, opoziční chování)
 • Poruchy pozornosti
 • Impulzivita
 • Hyperaktivita
 • Hypoaktivita
 • Agresivita
 • Lhaní, záškoláctví, krádeže apod

Péče o nadané děti v oblasti nadání

Nadané děti reprezentují školu v soutěžích a olympiádách, nají dále možnosti rozvíjet své schopnosti v zájmových kroužcích, ve vyučování se učitelé snaží o poskytnutí přiměřených impulsů, složitějších úloh apod.

Oblasti nadání

 • všeobecná intelekt. schopnost
 • specifické akademické nadání
 • tvořivé a produktivní nadání
 • vůdcovské schopnosti
 • umělecké nadání
 • pohybové nadání, zručnost a jiné

Znaky nadání

 • nadprůměrná paměť a znalost
 • rychlost myšlení
 • přednost složitosti
 • záměrné a dlouhodobé soustředění
 • vnímání souvislosti tam, kde je většina žáků nevidí
 • sebeřízení
 • pružnost