Nabídka přípravné třídy

  • prevence vad mluvního projevu
  • odstraňování méně závažných nedostatků – logopedická péče
  • cílené rozvíjení drobné motoriky, grafomotoriky, zrakové a sluchové orientace a analýzy
  • podpora vlastního tvořivého myšlení a aktivní přístup k informacím
  • rozvoj a upevňování fyzického zdraví dětí

Pro všestranný rozvoj dětské osobnosti je průběžně využíváno psychomotorických, smyslových, pohybových a dramatických her; her se zpěvem a říkadly, hudebních a tanečních činností, tvořivých výtvarných a pracovních činností

Rozvrh dětí z přípravného ročníku se nijak výrazně neliší od rozvrhu dětí z 1. třídy základní školy. Vyučování má 4 vyučovací hodiny (1 vyučovací hodina má 45 min). Hodiny jsou odděleny přestávkami. Vyučovací hodiny jsou navíc rozděleny na tzv. bloky, což znamená, že vyučovací hodiny se navíc dělí na relaxační cvičení, uvolnění, hraní a učení dle momentální soustředěnosti dětí. Rozvrh je sestaven ze stejných předmětů jako na základní škole, mezi které patří například český jazyk, matematika, práce s pracovními listy, ovšem s tím rozdílem, že výuka slouží především ke zjištění měřítka dovedností v jednotlivých oblastech. Neméně důležitými jsou pracovní a výtvarné činnosti, ve kterých si dítě trénuje nejen jemnou motoriku, ale i soustředěnost. Velmi podstatnou roli hraje v každodenní práci dítěte hra, při které si cvičí paměť, pozornost, soustředění a další základní předpoklady důležité pro úspěšné působení nejen na základní škole, ale i na jakékoli jiné škole či v budoucím zaměstnání. Stejně tak se dítě učí písničky a básničky, které trénuje skoro každý den. I při tom si pochopitelně cvičí paměť. Oblíbenými jsou hodiny tělesné výchovy, tyto hodiny probíhají stejně jako hodiny dětí 1. třídy. Dalším cílem přípravné třídy je upevňování základních hygienických návyků.
V rámci docházky do přípravného ročníku nejsou děti ochuzeny ani o návštěvy divadelních představení, promítání filmů v kině,  výstavy nebo výlety.