Poradenské pracoviště

Úkolem poradenského pracoviště je poskytování služeb a zejmena pak prevence Vašich dětí.

Poradenské služby

jsou poskytovány ve škole jsou v souladu s Vyhláškou MŠMT 72/2005 Sb a jsou zajišťovány :

  • školním speciálním pedagogem
  • výchovným poradcem
  • školním metodikem prevence sociálně- patologických jevů

Činnost pracoviště probíhá v těsné spolupráci s vedením školy, jednotlivými vyučujícími a zákonnými zástupci žáků.
Všichni členové týmu úzce spolupracují a jejich činnosti se prolínají.

Dětem se specifickými vývojovými poruchami učení (SVPU) a chování (SVPCH) nebo nadaným dětem se v úzké spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP), Speciálně- pedagogickým centrem (SPC) a jinými odborníky věnuje  Mgr. Marika Šedivá.

Jak postupovat při podezření na SVPU nebo SVPCH:

  • zákonný zástupce upozorní pedagoga ( nebo naopak) na obtíže dítěte
  • po domluvě se zákonným zástupcem podepíše rodič souhlas o vyšetření svého dítěte naí PPP (SPC apod.)
  • PPP dítě objedná
  • rodič s dítětem se zúčastní speciálního vyšetření,. PPP odešle zápis z vyšetření zákonným zástupcům
  • chce-li rodič, aby na základě vyšetření byl brán ohled na případně zjištěné SVPU nebo SVPCH, poskytne zprávu z vyšetření škole
  • vedení dokumentace žáka se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • na písemně nepodložené SVPU nebo SVPCH nebude brán u žáka zřetel
  • je-li žák na základě vyšetření integrován v kmenové třídě, vypracují pedagogové individuální vzdělávací program (IVP), který je schválen a podepsán všemi zúčastněnými stranami (pedagog, dítě, PPP, zákonný zástupce). „IVP reaguje na výsledky vyšetření, obsahuje úpravy učební látky a postupů a popisuje kroky vedoucí ke kompenzaci jednotlivých obtíží.“ (O.Zelinková, 2001)

Jaké SVPU jsou zaznamenány v populaci

  • dyslexie – specifická nebo vývojová porucha čtení
  • dysgrafie – specifická porucha psaní
  • dysortografie – specifická porucha pravopisu
  • dyskalkulie – specifická porucha matematických dovedností
  • dyspinxie – specifická porucha kreslení
  • dyspraxie – specifická porucha motoriky
  • dysmúzie – specifická porucha v oblasti hudby

Základní SVPCH

  • ADHD, ADD, ODD (poruchy pozornosti, hyperaktivity, opoziční chování)
  • Poruchy pozornosti
  • Impulzivita
  • Hyperaktivita
  • Hypoaktivita
  • Agresivita
  • Lhaní, záškoláctví, krádeže apod

Péče o nadané děti v oblasti nadání

Nadané děti reprezentují školu v soutěžích a olympiádách, nají dále možnosti rozvíjet své schopnosti v zájmových kroužcích, ve vyučování se učitelé snaží o poskytnutí přiměřených impulsů, složitějších úloh apod.

Oblasti nadání

  • všeobecná intelekt. schopnost
  • specifické akademické nadání
  • tvořivé a produktivní nadání
  • vůdcovské schopnosti
  • umělecké nadání
  • pohybové nadání, zručnost a jiné

Znaky nadání

  • nadprůměrná paměť a znalost
  • rychlost myšlení
  • přednost složitosti
  • záměrné a dlouhodobé soustředění
  • vnímání souvislosti tam, kde je většina žáků nevidí
  • sebeřízení
  • pružnost