Společná řešení pro lepší učení

Informace o projektu „Společná řešení pro lepší učení”
(reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/46.0006

Název operačního programu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název oblasti podpory

Zvyšování kvality ve vzdělávání

Realizátor projektu

Statutární město Karviná

Délka trvání projektu

7. 7. 2014 – 30. 6. 2015

Cílové skupiny

Cílovými skupinami projektu jsou:

 1. žáci základních škol (ohroženi školním neúspěchem nebo předčasným odchodem ze vzdělávání)
 2. pedagogičtí pracovníci základních škol,
 3. vedoucí pracovníci základních škol,
 4. pracovníci organizací působících v oblasti základního vzdělávání a pracovníci organizací působících v oblasti volného času dětí a mládeže.

Cíle projektu

Záměrem projektu je rozvoj spolupráce institucí počátečního vzdělávání se státní správou, samosprávou, relevantními organizacemi a odborníky za účelem řízení a tvorby vzdělávací politiky a strategií rozvoje v obci s rozšířenou působností (dále ORP) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce, vyhledávání žáků ohrožených školním neúspěchem či předčasným odchodem ze vzdělávání, a také podpora zavádění inkluzivních hodnot do procesu vzdělávání na ZŠ.

Dílčí cíle projektu:

 • podpora žáků ohrožených školním neúspěchem nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání,
 • podpora spolupráce a vzdělávání učitelů v oblastech souvisejících s podporou žáků ohrožených studijním neúspěchem nebo předčasným odchodem ze vzdělávání,
 • výměna zkušeností mezi základními školami a podpora spolupráce základních škol a zřizovatelů, případně dalších subjektů působících v oblasti vzdělávání.

Klíčové aktivity/Výstupy projektu

Klíčová aktivita č. 1: Realizace podpůrných programů pro žáky ohrožené rizikem školního neúspěchu – individuální plány

Východiskem aktivity jsou principy tzv. inkluzivního vzdělávání, tedy uspořádání běžné školy způsobem, který může nabídnout adekvátní vyučování všem dětem bez ohledu na jejich individuální rozdíly.

Výstupy klíčové aktivity č. 1:

 1. Uzavření smluv mezi ZŠ, rodiči a žáky o zapojení se a naplňování podpůrných programů u vybraných žáků.
 2. Individuální plány na podporu jednotlivých vybraných žáků v plánovaném počtu 400 plánů (1 žák = 1 plán).
 3. Realizace individuálních podpůrných plánů a následné zpracování případových studií podpořených žáků v předpokládaném počtu 400.
 4. Zavedení pozice školního psychologa při Magistrátu města Karviné s určenými konzultačními hodinami na jednotlivých zapojených ZŠ na území ORP.
 5. Vytvoření pozic mentorů, jejichž úkolem bude poskytovat osobní přístup k vybraným žákům, vést je v obtížných oblastech vzdělávání, učit je názorně, ukazovat a sdílet osvědčené postupy.
 6. Dle požadavků školních poradenských pracovišť budou pořízeny výukové softwary, didaktické pomůcky, relaxační a psychomotorické pomůcky a vzdělávací tablety, které umožní individuální podporu cílové skupiny.

Klíčová aktivita č. 2: Realizace podpůrných programů pro žáky ohrožené rizikem školního neúspěchu – doučování a školní kluby

V rámci této aktivity budou realizovány další nástroje podpůrných programů pro cílovou skupinu žáků, a sice založení a pilotní ověření školních klubů na vybraných ZŠ a školní i mimoškolní doučování.

Výstup klíčové aktivity č. 2:

 1. Založení a činnost 3 školních klubů na vybraných ZŠ v území ORP. Posláním školních klubů je motivovat, podporovat a vést děti k všestrannému rozvoji osobnosti. Každý školní klub bude vybaven 5 PC sestavami s nahranými výukovými softwary pro různé předměty dle potřeby žáků.
 2. Realizace školních i mimoškolních doučovacích aktivit, zavedení pozic fasilitátorů.

Klíčová aktivita č. 3: Tvorba sítě relevantních organizací v regionu

Projekt směřuje k vytváření sítí na vnitřní i vnější úrovni. Úkolem vnitřní sítě škol bude vzájemný kontakt mezi školami, sdílení a předávání zkušenosti. Úkolem vnější sítě těchto škol a dalších spolupracujících relevantních článků je organizovat společná setkání se strukturovanou a moderovanou diskusí a vzájemné návštěvy pedagogů ve školách i dalších organizací.

Výstup klíčové aktivity č. 3:

 1. Vytvořena vnitřní síť ZŠ v rámci ORP (14 ZŠ, tj. 87.5% ZŠ v rámci území ORP).
 2. Vytvořena vnější síť ZŠ a dalších relevantních organizací v rámci ORP.
 3. Definována témata vhodná k podpoře a řešení na úrovni regionu ORP.
 4. Pravidelná setkávání v rámci vnější sítě.
 5. Vzájemné návštěvy pedagogů ve školách i u dalších partnerů.
 6. Zapojení škol vzdělávající žáky se SVP a předávání zkušeností v rámci inkluzivního vzdělávání.
 7. Zvýšení informovanosti o tématech „zbytečných“ školních neúspěchů žáků mezi pedagogy, rodiči a samotnými žáky prostřednictvím nástrojů publicity, v rámci třídních schůzek a akcí škol, využitím komunikačních systémů zavedených projektem.

Klíčová aktivita č. 4: Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky

Klíčová aktivita je věnována dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech souvisejících s projektovým záměrem. Cílem je prohloubit odborné pedagogické způsobilosti a připravit pedagogy na práci s žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání či s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Výstup klíčové aktivity č. 4:

Výstupem této aktivity je organizace 10 seminářů s vybranými tématy z oblasti psychologie, speciální pedagogiky a pedagogiky. Celkem bude podpořeno 100 pedagogických pracovníků.

Klíčová aktivita č. 5: Tvorba lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v lokalitě

Cílem této aktivity je nastartování efektivního řízení lokální vzdělávací politiky v území ORP Karviná, resp. vznik návrhu lokální strategie rozvoje vzdělávání.

Výstup klíčové aktivity č. 5:

 1. Podpořeno min. 25 osob z kategorie cílových skupin pedagogičtí pracovníci a vedoucí pracovníci škol a pracovníci organizací působících v oblasti základního vzdělávání a volného času dětí a mládeže formou zapojení se do pracovní skupiny určené pro tvorbu strategie rozvoje vzdělávání lokality ORP Karviná.
 2. Vytvoření pozic odborných řešitelů při Magistrátu města Karviná, jejichž úkolem bude koučování pracovní skupiny při diskusích a tvorbě strategie vzdělávání.
 3. Lokální strategie rozvoje vzdělávání bude předložena jako výstup projektu v osnově:
  • Vize a principy strategie
  • Legislativní rámec
  • SWOT analýza místních podmínek v oblasti základního vzdělávání a dosavadní situace
  • Plán na řešení problémů, které analýza ukázala. Plán obsahuje cíl, opatření vedoucí k naplnění cílů, časový horizont, odpovědnost za plnění daného opatření a indikátor, podle kterého poznáme, že bylo konkrétního cíle dosaženo.

Monitorovací indikátory

 1. Počet nově vytvořených/inovovaných produktů
  Celkem budou vytvořeny 4 produkty:
  • Návrh lokální strategie rozvoje vzdělávání připraven v takové kvalitě, aby se mohl stát součástí širší strategie rozvoje ORP Karviná.
  • Založení a pilotní ověření 3 školních klubů.
  • Tvorba podpůrných programů pro žáky ohrožené rizikem školního neúspěchu.
  • Vytvoření vnitřní a vnější sítě relevantních organizací za účelem řešení témat ve vzdělávání vhodných k podpoře.
 2. Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání
  Celkem bude v rámci klíčových aktivit č. 4 a 5 podpořeno 125 zástupců cílových skupin.
 3. Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem- dětí, žáků
  Celkem bude v rámci klíčových aktivit č. 1 a 2 podpořeno 400 žáků ze 14 ZŠ nacházejících se na území ORP Karviná.
 4. Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb
  Poskytovateli služeb v rámci projektových aktivit budou mentoři, fasilitátoři, 2 odborní řešitelé a školní psycholog. Minimální počty těchto pracovníků je 100 mentorů a 20 fasilitátorů.

Celkové náklady projektu

20.671.277,- Kč

Stáhněte si přílohu:

Název přílohyFormátVelikost v kB
PDF icon Společná řešení pro lepší učení - prezentace PDF 557
Kategorie: