Zdraví - Normální je nekouřit

Projekt „Normální je nekouřit“ je určen pro žáky prvního stupně školy a je založen na prevenci kouření a podpoře zdraví formou pohádek, her a zábavných činností. Hlavním cílem je primární prevence zaměřená na to, aby děti vůbec nezačaly kouřit.

Projekt navazuje na protikuřáckou výchovou, se kterou se děti setkaly v mateřské školce a bude pokračovat programem „Kouření a já“ nebo jeho modifikací na druhém stupni základní školy.

Úkolem projektu „Normální je nekouřit“ je vyplnit mezeru, která zde je v cíleném dlouhodobém protikuřáckém působení na děti.

Děti budou přiměřeným způsobem seznamovány se zdravotními následky kouření, s tím, že kouření je závažným onemocněním, které patří mezi drogové závislosti. Budeme hovořit o nebezpečnosti pasivního kouření, kterému mohou být děti vystavovány, a také, že kouření není normální součástí životního stylu a může způsobit i smrt. O tom, co je zdravé, o orientaci v rizicích, které je ohrožují a účinné prevenci tak, aby byly děti připraveny uchovat si své zdraví i v budoucnu v dospělém věku.

Průvodcem a maskotem celého programu je veverka Věrka, která si s dětmi povídá o zdraví a nemoci, o aktivním pohybu ve volném čase, o zdravé výživě i lesních zvířátkách.

Za realizaci projektu na škole jsou odpovědni:

Mgr. Hana Walová

Mgr. Luděk Wala

CHARTA PRÁV DÍTĚTE NA BEZPEČNÝ ŽIVOT BEZ TABÁKU
Každá vyspělá demokratická společnost by měla chránit a rozvíjet zdraví dětí, tak aby, měly možnost prožít dlouhý a plný život. Konzumace tabáku je jedním z největších zdravotních rizik pro současnou populaci. Kuřáctví začíná obvykle v dětství. Dítě má omezené znalosti o rizicích, která ohrožují jeho zdraví a život a malou schopnost posoudit jejich důsledky, proto jeho rozhodování o způsobu života není svobodné.DĚTI MAJÍ PRÁVO- na ochranu před nebezpečnou expozicí tabáku v lůně matčině- na bezpečný a vlídný domov, kde se nekouří- na péči pouze nekouřících lékařů, učitelů, vychovatelů a opatrovníků- na pobyt ve školách, sportovištích, klubovnách a ostatních zařízeních pro děti, v nichž se zásadně nekouří
- na vhodné a přiměřeně jejich věku seznamování se se škodlivými účinky kouření, které narušuje pohodu i zdraví
- na poučení, jak poznat nebezpečí a jak odolat nabídce kuřiva- na ochranu před cigaretami a jinými tabákovými výrobky, které jim nesmějí být prodávány nebo darovány
- na ochranu před získáním kuřiva tím, že bude pro ně finančně nedostupné- na ochranu před propagací a reklamou kouření- na život ve společnosti, kde základní normou ve všech věkových skupinách je nekouřeníDĚTI MAJÍ PRÁVO OČEKÁVAT, ŽE SPOLEČNOST PŘIJME OPATŘENÍ, KTERÁ ZABEZPEČÍ DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO PRÁVPodle Royal College of Physicians, London,Liga proti rakovině, PrahaPedagogická a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, BrnoProjekt „Normální je nekouřit“ 2005