Školní sociální pedagog

Školní sociální pedagog – Bc. David Sotornik

(3. patro, kabinet č. 49)

Práce sociálního pedagoga:

* spolupracuje s třídními učiteli, učiteli, asistenty, žáky, rodiči, dále pak spolupracuje s městským úřadem (OSPOD), zdravotnickými zařízeními, policií, a dalšími zainteresovanými orgány a organizacemi

* provádí sociálně právní poradenství a sociální terapii, jak žákům školy, tak i jejich rodinám

* vytváří podmínky pro navázání kontaktu a pomáhajícího vztahu s rodinami v oblasti vzdělávání, spolupráce s rodinou zaměřuje se na včasné odhalení ohrožených dětí (izolace, týrání, zanedbávání, sociálně patologické jevy, ...)

* poskytuje pomoc rodinám, ve kterých nejsou podmínky pro domácí přípravu dětí do školy

* věnuje se diagnostice klimatu jednotlivých tříd a na základě vyhodnocení se společně s třídním učitelem zaměřuje na vztahy mezi žáky, mezi žáky a učiteli

Konzultační hodiny:

pondělí, středa, čtvrtek - po domluvě
telefonní spojení: 596 311 777 email: david.sotornik @zsskolska.eu

Výchovný poradce

Výchovný poradce - Mgr. Radka Prokopová

(pracovna VP 2. patro - místnost č. 21)

Práce výchovného poradce:

 • profesní orientace žáků testování profesní orientace žáků v PPP, SPC pro zájemce a integrované žáky zajištění dostatečného počtu informačních materiálů o možnostech studia na středních školách, jejich zprostředkování žákům (brožury, nástěnka, web. stránky) spolupráce se zástupci jednotlivých SŠ , SOU, OU při prezentaci jejich škol, úřadem práce, konzultace s jednotlivými žáky, pomoc při výběru dalšího studia,informování zákonných zástupců žáků ( tř. schůzky, ind. konzultace) odborná pomoc tř. učitelům při zpracování výstupních hodnocení zajištění veškeré agendy spojené s podáváním přihlášek, odesílání přihlášek, přijímacím řízení, vyhodnocení úspěšnosti žáků školy v přijímacím řízení
 • ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávat a sledovat talentované a nadané žáky, zprostředkování jejich účasti na soutěžích a olympiádách, odborné a metodické vedení v soutěžích vyhodnocení účasti v soutěžích, rozbor výkonů a výsledků, odměňování úspěšných řešitelů vést portfólia ( úspěchy, soutěže aj. )metodická pomoc při vytváření individuálních plánů pro nadané děti
 • řeší problémy týkající se chování žáků, průběžně sleduje a hodnotí chování žáků během školní docházky, sleduje záškoláctví
 • řídí práci školní výchovné komise
 • individuální porady s rodiči - výukové a výchovné problémy žáků
 • koordinace přechodu žáků 5. tříd na 2. stupeň
 • navrhuje postupy řešení problémového chování žáků, v případě potřeby koordinuje spolupráci třídních učitelů s ostatními subjekty ŠPP
  organizování školních vzdělávacích a výchovných akcí
 • spolupracuje při vytváření preventivního programu školy zejména se školním metodikem prevence
  ve spolupráci s školním metodikem odhalovat a sledovat projevy sociálně patologických jevů a navrhovat opatření
  participace při tvorbě IVP (žáků se SPUCH a žáků v péči SPC)
 • vede si databázi a dokumentaci záznamů z jednání výchovné komise v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  vedení a průběžná aktualizace databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně-patologických jevů (orgány státní správy, střediska výchovné péče, PPP, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální péče, centra krizové intervence apod.) a koordinace spolupráce s těmito orgány (ve spolupráci s vedením školy, ŠSP a ŠMP)
 • vede písemné záznamy o obsahu své činnosti a realizovaných opatřeních
 • vede zápisy se schůzek ŠPP

Řešení rizikového chování ve škole

Při řešení problémů spojených s rizikovým chováním žáků na základních školách je velmi důležitá nejen součinnost rodičů a všech pracovníků školy, výchovného poradce, školního metodika prevence, či školního speciálního pedagoga, ale také dalších orgánů a institucí, kterých se tato problematika týká (orgánů sociálně-právní ochrany dětí – OSPOD, dětských a dorostových lékařů, středisek výchovné péče, pedagogicko-psychologických poraden, orgánů činných v trestním řízení, Policie ČR a dalších).

V případě, že se žák chová při vyučování způsobem, který znemožňuje nebo narušuje vzdělávání ostatních žáků, může škola přistoupit k opatření, které takovémuto chování zamezí.

Individuální výchovný program (IVýP) je forma spolupráce mezi školou, žákem a zákonným zástupcem, případně další zúčastněnou stranou, při řešení rizikového chování žáka. Spolupráce formou IVýp je pro všechny strany dobrovolná. Odmítnutí či odstoupení od spolupráce formou IVýP však škole nezabraňuje využít těch opatření, která odpovídají závažnosti rizikového chování žáka.

Cílem IVýP je odstranit rizikové chování žáka a předejít tak důsledkům z tohoto chování vycházejícím. IVýp nabízí prostor pro vzájemný dialog a možnost vyhledat a nastavit vhodnou podporu pro žáka/zákonného zástupce k získání potřebných kompetencí směřujících k odstranění rizikového chování.

Pokud ani přes veškerou podporu nedojde k odstranění rizikového chování žáka (a to z důvodu, že žák není schopen za dané podpory na svém chování pracovat či jedna/nebo více stran není schopna danou podporu v potřebné míře poskytovat), je rodina indikována pro spolupráci s další stranou, která má k řešení dané situace potřebné nástroje (odborné či právně vymahatelné).

Strukturovaný postup řešení rizikového chování žáka v rámci školy:

 1. Pohovor se žákem
 2. Jednání se žákem a zákonným zástupcem žáka
 3. Individuální výchovný program
 4. Postoupení případu další straně

Více informací na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/individualni-vychovny-plan

Konzultační hodiny:

kdykoliv po domluvě
telefonní spojení: 596 311 777
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (do předmětu výchovný poradce)

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence - Mgr. Luděk Wala

(kancelář ZŘŠ, přízemí hlavní budovy, vedle sborovny)

Práce metodika prevence:

 • vypracování a kontrola realizace minimálního preventivního programu (MPP) na škole
 • mapuje projevy sociálně-patologického chování mezi žáky a navrhuje jejich řešení
 • prevence rizikového jednání na škole (šikana, problematika návykových látek, sociálně nežádoucího chování,…)
 • preventivní práce s třídními kolektivy
 • navrhuje opatření k odhalování rizik spojených s výskytem záměrného ubližování, agresivity a závislostí
 • příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům
 • kontaktování odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů
 • nabízí zájemcům odborné a metodické materiály
 • poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům informace z oblasti prevence sociálně- patologických jevů, řešení výchovných problémů
  individuální konzultace pro žáky, rodiče i pedagogy v oblasti rizikového jednání

Konzultační hodiny:

kdykoliv po domluvě
telefonní spojení: 596 311 777
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (do předmětu metodik prevence)

Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog - Mgr. Marika Šedivá

(pracovna ŠSP učebna č. 18, přízemí hlavní budovy školy)

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Práce speciálního pedagoga:

 • řídí, metodicky vede a koordinuje činnost pracovníků ŠPP, tř.učitelů a dalších pedagogů svolává týmové schůzky ŠPP
 • vytváří podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, metodické vedení při zpracování IVP
 • vytváří podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných
 • depistižní činnost (vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, základní diagnostika vzdělávacích a výchovných problémů žáků, vytýčení hlavních problémů žáka)
 • provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem, skupinou žáků (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační),
 • přijímá a podává podněty k návrhům nových metod a forem práce se žáky
 • úprava školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • zajišťuje metodickou pomoc učitelům integrovaných dětí a asistentům pedagoga
 • spolupráce s vedením školy a dalšími odbornými institucemi a odborníky (SPC, PPP, SVP, dětští psychologové, ...), vedení databáze spolupracovníků
  zajištění optimální odborné pomoci i ostatním žákům ZŠ, kteří takovou pomoc potřebují (prevence školní neúspěšnosti, práce se žáky prospěchově neúspěšnými)
 • individuální konzultace a pomoc žákům, rodičům a učitelům
 • vede databázi a dokumentaci integrovaných žáků a žáků s vývojovými poruchami učení, shromažďuje a soustřeďuje odborné zprávy a informace o žácích v péči speciálních poradenských pracovišť, návrhy a realizovaná opatření pro vzdělávání těchto žáků v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • vedení písemných záznamů o rozsahu a obsahu činností, navržených a realizovaných opatření

Konzultační hodiny:

kdykoliv po domluvě
telefonní spojení: 596 311 777
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (do předmětu: speciální pedagog)

Zaměstnanci poradenského pracoviště

Školní speciální pedagog - Mgr. Marika Šedivá

Konzultační hodiny:

kdykoliv po domluvě
telefonní spojení: 596 311 777

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výchovný a karierní poradce - Mgr. Radka Prokopová

Konzultační hodiny:

kdykoliv po domluvě
telefonní spojení: 596 311 777

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Školní metodik prevence - Mgr. Luděk Wala

Konzultační hodiny:

kdykoliv po domluvě
telefonní spojení: 596 311 777

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Školní sociální pedagog - Bc. David Sotornik

Konzultační hodiny:

po domluvě: pondělí, středa, čtvrtek
telefonní spojení: 596 311 777

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Stáhněte si nově informační buletin varující před nástrahami internetu.