Stravování a platby

Postup při odhlašování jídla z důvodu nepřítomnosti žáka ve škole:

Vzhledem k tomu, že v poslední době dochází opětovně k pozdnímu odhlašování obědů z důvodu nemoci dítěte nebo nedojde k odhlášení obědů vůbec, přinášíme informace, jak postupovat. Opětovně informuje, že na dotované jídlo má žák nárok pouze tehdy, je-li přítomen výuce ve škole.

Odhlášení odběru jídla z důvodu nepřítomnosti je možné několika způsoby:

 1. odhlášení jídla se provádí telefonicky u ved. jídelny p. Bc. Grobelné osobně nebo telefonicky na tel. č. 558 271 921 a nebo 602 673 762
 2. zasláním elektronické omluvenky prostřednictvím webových stránek školy s vyznačením data – od kdy – do kdy se odebírání obědů ruší
 3. prostřednictvím systému e-strava

Postup přihlašování uživatele e-stravy:

 1. Zadat kód zařízení (identifikace ZŠ- Školská): 0220
 2. Zadat kód uživatele: číslo čipu, bez počátečních nul.
 3. Zadat heslo - (tj.počáteční iniciály jména a příjmení + číslo čipu bez počátečních 0)
 4. Objeví se stránky pod jménem strávníka a menu.
 5. V hlavním menu pod odkazem jídelníček si zvolte nabídku aktuálního měsíce.
 6. Pak můžete provést změny dle jídelníčku. Po ukončení změn musíte kliknout na tlačítko Uložení změn. Objeví se hlášení, že objednávka byla úspěšně odeslána.

Objednávky, výdej a kontrola obědů je prováděna použitím čipu, který je nutno mít u oběda vždy s sebou! Zaplacené obědy je nutno v době nemoci žáka odhlásit, neodhlášené budou účtovány sazbou za základní cenu jídla podle zák. 561/2004 Sb. (pokud žák není přítomen ve škole -nemá nárok na oběd a tedy ani na dotaci, která je na oběd poskytována). Oběd pro nemocného žáka je možno zakoupit za základní cenu –v době nemoci žáka nelze odebírat obědy za sníženou cenu. V době nemoci dítěte je možno odebrat oběd do jídlonosičů jen první den nemoci. Další dny je nutno odhlásit nebo uhradit základní cenu jídla.

V případě neodhlášení stravy, škola strávníkovi naúčtuje plné nedotované stravné ve výši 53,- Kč snížené o ziskovou přirážku – tedy rodič doplatí 30,-Kč za oběd.

(Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. § 7 mají na oběd nárok žáci, kteří se zúčastňují vyučovacího procesu - tedy nikoliv žáci v době jejich nemoci, kdy o ně pečuje rodina. Pokud by si rodiče přáli obědy pro nemocné děti odebírat, pak se bude jednat o doplňkovou činnost školní jídelny a cena oběda bude v plné výši 53,- Kč. Při onemocnění žáka si může sourozenec nebo rodič 1. den vyzvednout oběd do jídlonosiče.)

Základní cena jídla je stanovena z následujících položek:

Norma potravin:               23,- Kč

Režijní náklad:                  10,- Kč

Mzdový náklad:                20,- Kč

Zisková přirážka:              3,- Kč.

Strávníci podle kategorií - podle data narození - dle vyhlášky 107/2005 Sb. v platném znění:

 1. kategorie     7-10 let:     21,- Kč – dotovaná cena             od 1.  9. 2019   23,-Kč
 2. kategorie   11-14 let:     22,- Kč – dotovaná cena             od  1. 9. 2019   24,-Kč
 3. kategorie   15 a více:     23,- Kč – dotovaná cena             od  1. 9. 2019   25,-Kč
Kategorie: