Informace výchovného poradce pro vycházející žáky

Napsal Mgr. Iva Hefnerová - ředitelka školy

Přijímací řízení na střední školy

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se zveřejňují na webových stránkách středních škol.

a) Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. 4. do 30. 4.

b) Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

SLEDUJTE výsledky obou středních škol/oborů. Pokud máte jednu školu s učebním oborem a jednu s maturitním, je potřeba čekat na výsledek přijímacího řízení u maturitního oboru. Pak teprve, a to jen v případě přijetí, řešíte odeslání zápisového lístku.

Zápisový lístek

Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na SŠ v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v denní formě vzdělávání na dané škole potvrdit odevzdáním zápisového lístku a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek a může jej uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Odvolací řízení

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

V případě nejasností kontaktujte výchovnou poradkyni Mgr. Radku Prokopovou